Interaktivní kurz

V čem spočívá víra v Ježíše a na čem stojí? Kurz odpovídá na tuto a mnoho dalších otázek a je příležitostí podívat se na svůj život z nového úhlu.

Pokud se chceš více dozvědět o tom, proč přišel Ježíš na tento svět a zjistit, jestli to má nějaký vliv na tvůj život, zveme Tě do bezplatného internetového kurzu „Proč Ježíš?“.

VĚDCI O JEŽÍŠOVI

V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ. Flavius Josephus – židovský kněz, učenec a historik, který žil v 1. století našeho letopočtu

Bez Ježíše Krista nejen že neznáme Boha, bez Ježíše Krista neznáme ani sebe. Blaise Pascal – francouzský matematik, fyzik a spisovatel

Jsem přesvědčen, že Bible je Slovem Božím napsaným těmi, které On inspiroval. Čtu ji každý den. Žádné jiné učení není tak potvrzené, jako učení Bible.Isaac Newton – anglický fyzik, astronom, matematik, alchymista a teolog

Máme jenom jednoho Boha – Otce, z něhož všechno vychází, a Ježíše Krista, díky němuž je vše, i my. Proto máme ctít Otce jako Všemohoucího Boha a Ježíše jako Pána a Mesiáše, Velikého Krále a Beránka Božího, který byl zabit a vykoupil nás svou krví činíce nás králi a duchovními otci. Isaac Newton

Přestože myšlenky o smrti přinášejí myšlenky o soudu, křesťanům rovněž připomínají myšlenky o Něm (Ježíši Kristu), který zemřel (...) a vstal z mrtvých jako vykoupení pro ty, kteří v Něj věří.Michael Faraday – anglický chemik a fyzik

Věřím pouze a výhradně ve službu Ježíši Kristu. V Něm je veškerá ochrana a potěcha.Jan Kepler – německý středověký matematik, astrolog a astronom

Jsem historik, ne věřící, ale musím z pohledu historika přiznat, že ten chudý kazatel z Nazaretu se bezesporu nachází v centru historie. Ježíš Kristus je nejdůležitější postavou celé historie. H. G. Wells – anglický spisovatel

Jenom v 19. století bylo o Ježíši vydáno 62 tisíc svazků. Ve Francouzské národní knihovně, která je zrcadlem západní kultury, je počet štítků se jménem Ježíš druhým nejvyšším. Na prvním místě je slovo Bůh.Vittorie Messori – italský novinář a publicistai

Tento Ježíš Nazaretský, bez peněz a armády, získal více miliónů lidí než Alexandr Veliký, Caesar, Mohamed a Napoleon. Bez vědy a učenosti osvětlil věci lidské i věci duchovní více než všichni filozofové a učenci. Bez školské výřečnosti říkal taková slova Života, jaká nebyla nikdy předtím ani potom vyřčená, a dosáhl účinků, kterých nedosáhne řečník ani básník. Aniž napsal jedinou řádku, uvedl do pohybu více per a poskytl témata pro více kázání, řečí, diskusí, učebnic, uměleckých děl a modlitebních písní než celá armáda velkých mužů historie a moderních dějin.Phillip Schaff – švýcarský teolog a historik

Stojíme vedle člověka tak úžasného, tak dokonalého, naprosto jedinečného, že žádný bůh by nemohl být lepším, žádný bůh by jej nemohl překonat. Vysvětluje to rovněž to, proč jsou Jeho tajemství a krása nevyčerpatelné. Důkazem je to, co se kolem neustále děje. Ani přes běh století se však fascinující osoba Ježíše z Nazaretu nijak nezmenšuje, ale naopak roste.Antonie Socci – italský novinář a spisovatel

Interaktivní kurz o Ježíšovi

Přihlaš se nyní

ZNÁMÉ OSOBNOSTI O JEŽÍŠOVI

Věřím, že neexistuje osoba více naplněna dokonalou a přející láskou než Ježíš. Ne že nikdo takový jako on není, ale nikdo podobný už nikdy ani nebude.Fjodor Dostojevskij – ruský spisovatel

Lidi znám dobře, ale musím říct, že Ježíš Kristus nebyl obyčejným člověkem. Není možné srovnávat Ježíše a všechny ostatní lidi na světě. Alexandr Veliký, Caesar, Karel Veliký a já jsme založili velké říše. Ale na čem byly založeny naše výsledky a schopnosti? Na síle. Ježíš Kristus založil své království na lásce a i v této chvíli by pro něho zemřely miliony lidí.Napoleon Bonaparte – francouzský vojevůdce a státník

Nerad bych, aby někdo řekl o Kristu tu nejvíce nerozumnou věc, kterou jsem o Něm ale nejednou slyšel: „Dokážu Ježíše brát jako velkého učitele morálky, ale nemůžu přijmout Jeho výrok, že je Bohem”. Tohle bychom neměli říkat. Někdo, kdo by byl jen člověkem a zároveň mluvil takové věci jako Ježíš, by nemohl být velkým učitelem morálky. Byl by buď šílenec – podobně jako člověk, který tvrdí, že je sázené vajíčko – anebo satan zrozený v pekle. Musíme si vybrat. Ten člověk je a byl Synem Božím, anebo šílencem, či snad ještě něčím horším.C. S. Lewis – irský spisovatel

Ježíš Kristus byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. Martin Luther King – americký kazatel a vůdce za občanská práva

Není to jeho učení, co činí Ježíše tak pozoruhodným (přestože by samo stačilo k tomu, aby mu zajistilo výjimečnost); je to učení ve spojení s ním samotným. Jedno nelze oddělit od druhého. Kenneth Scott Latourette – americký historik, učitel a misionář

Kdybyste vzali veškeré odborné články na téma duševní hygieny, které kdy napsali ti nejkvalifikovanější odborníci z řad psychologů a psychiatrů, kdybyste je dali dohromady, vybrousili a zbavili zbytečné slovní omáčky, kdybyste z nich vybrali to nejpodstatnější a tyto protříbené kousky čistého vědeckého poznání nechali stručně vyjádřit nejtalentovanějšími současnými básníky, výsledkem by byl pravděpodobně nepříliš elegantní a neúplný výtah (Ježíšova) Kázání na hoře, který by v tomto srovnání vypadal ještě hůře. Téměř dva tisíce let vlastní křesťanský svět úplnou odpověď na své neklidné a bezvýsledné hledání. Zde (...) se nachází návod na úspěšný lidský život naplněný optimismem, duševním zdravím a spokojeností. J. T. Fisher – skotský psycholog

Když učenci obecně uznávají pravost starověkých klasiků, přestože nejstarší dochované opisy jejich děl vznikly tak dlouho po originálech a jejich počet je tak malý, je jasné, že můžeme považovat za pravý také text Nového zákona.J. Harold Greenlee – znalec novozákonní řečtiny

Náboženství o Ježíšovi

symbol Chrześcijaństwa

Křesťanství

Podle křesťanů je Ježíš považován za Boha a člověka. Bible představuje Ježíše Krista jako příklad lásky k bližním, ale i k nepřátelům, pokorného i skromného života, odpouštějícího navzdory všemu (což se opakovaně vyčítá jako jeho slabost) a nakonec jako toho, který obětoval svůj život pro ostatní. Uzdravování nemocných, vyhánění zlých duchů, chození po vodě nebo dosud nevídané moudré a srozumitelné vyučování, přilákalo v krátké době mnoho Ježíšových příznivců. Kvůli tomu se jej náboženští vůdcové snažili zbavit, znamenal až příliš velkou hrozbu pro jejich židovskou nauku. Byl zrazen jedním z nejbližších učedníků, zajat a postaven nejdřív před vladaře, a nakonec před římského císaře Piláta Pontského, který umytím rukou odsoudil Ježíše k smrti. Tři dny po této události Ježíš vstal z mrtvých, což je dodnes považováno za základ křesťanské víry.


gwiazda Dawida

Judaismus

Starý zákon obsahuje mnoho proroctví o Mesiáši, mj. o jeho příchodu jako vítězném Králi, který ustanoví své Království. Popisují Mesiáše jako osvoboditele od hříchu. Ježíš (Ješu, Ješua) nebo Ježíš Nazaretský (Ha-Nocri), jak ho známe z křesťanství, není však tím slibovaným Osvoboditelem. Dogma o božství Ježíše z Nazareta, nazývání jej Božím Synem a jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem, je považováno téměř za kacířství. Judaismus neuznává jakékoli působení Ježíše a nepovažuje ho za proroka, proto tak malou pozornost věnuje jeho životu a poslání. Podle následovníků judaismu tato událost ještě dosud nenastala, proto Židé nadále čekají Mesiáše. Jeho „opravdový“ příchod se bude shodovat s druhým příchodem, který očekávají křesťané. Pouze mesiánští židé uznávají Ježíše jako slibovaného Mesiáše a Božího Syna. V současné době jich v Izraeli žije přibližně několik tisíc.


symbol Islamu

Islám

Korán zmiňuje Ježíše jako proroka a dříve zvěstovaného Mesiáše, ale ne jako Syna Božího, pouze jako velkého muže. Tituly popisující Ježíše dosvědčují, že jej islám uznává jako někoho výjimečného: Abd – Sluha, Nabil – Prorok, Rasul – Poslanec, Al-Masih – Mesiáš, Kalima – Slovo Boží, Ruh – Duch Boží, nebo Indžil – Ten, který přinesl Písmo. Korán potvrzuje jeho narození z panny, díky stejné moci, která stvořila Adama. Popisuje zázraky a uzdravení, které činil pouze díky vůli a síle, kterou mu dal Bůh. Byl poslán na zem, aby obnovil a potvrdil základní učení víry v Boha. Korán v mnoha místech ukazuje Ježíše podobného tomu v křesťanství, odmítá však to, co křesťanství považuje za jeden ze základu víry – pravdu o jeho Božství. Islám také popírá ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ačkoli v tomto tématu nepanuje úplná shoda, připouští se, že Ježíš po své smrtí byl vzkříšený a vzatý do nebe.

Ježíšovo učení

O odpouštění druhým:
Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: „Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát.Matoušovo evangelium 18,21-22
O posuzování:
„Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších... Ježíš se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“ „Nikdo, Pane,“ odpověděla. „Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“Janovo evangelium 8,7-11
O vztazích s druhými:
Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ „Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ježíš. „Dělej to a budeš žít.“Lukášovo evangelium 10,26-27
O postojích k nepřátelům:
Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti. ‘Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují... Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“Matoušovo evangelium 5,43-48
O manželství:
„Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje.“Markovo evangelium 10,9
O skromnosti:
„Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.‘ S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.‘ Tak budeš poctěn před očima všech hostů. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“Lukášovo evangelium 14,7-11

Místa, kde Ježíš vyučoval

Jeruzalém
Kafarnaum
Betlém
Nazaret
Tiberias

Interaktivní kurz o Ježíšovi

Zapsat se do kurzu

Bible o Ježíšovi

Pokud budeme vycházet z učení Nového zákona, které bylo sepsáno čtyřmi různými autory (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) ještě v době, kdy žili očití svědkové Ježíšova života, můžeme si podle něho sestavit zhruba následující historický obraz postavy Ježíše Krista.

Ježíš byl Galilejec z Nazaretu, který se narodil v Betlémě v době sčítání lidu nařízeného císařem Augustem. Rodiči Ježíše byli Marie a adoptivní otec Josef. Adoptivní proto, že Marie počala Ježíše sama, podle výpovědí tehdejších svědků se to stalo nadpřirozeným Božím zásahem (Matoušovo evangelium 1,18). Osmého dne, v souladu se židovskými tradicemi, byl obřezán a téhož dne mu bylo dáno jméno Ježíš (Lukášovo evangelium 2,21). Kromě události v chrámu, kdy bylo Ježíšovi dvanáct let, toho o jeho dospívání moc nevíme. Ježíš byl pokřtěn ve věku 30 let (Lukášovo evangelium 3,21-22). A právě od tohoto momentu můžeme mluvit o zahájení jeho veřejné činnosti. Ježíš si vybral dvanáct učedníků, kteří jej provázeli za života, a které připravoval k šíření jeho učení po jeho smrti.

Uzdravování nemocných, vyhánění zlých duchů, chození po vodě či do té doby neslýchaná moudrá a srozumitelná podobenství (Matoušovo evangelium 7,29) si v krátké době získala řadu následovníků. Právě proto se jej snažili náboženští vůdci zbavit – považovali ho za příliš nebezpečného pro židovskou nauku.

Ježíš byl zrazen jedním ze svých učedníků. Byl zajat a postaven nejdříve před náboženské hodnostáře a nakonec před římského správce Piláta Pontského. Ježíš byl obžalovaný ve zcela fiktivním procesu, byl odsouzen zprvu k trestu bičováním a posléze pod nátlakem velekněží rovněž ke smrti ukřižováním (Janovo evangelium kap. 18-19). Třetího dne po smrti vstal z mrtvých, což je do dnešní doby považováno za základ křesťanské víry. Po tom všem se ukázal několika stům osobám a 40 dní poté byl podle výpovědí těchto svědků vzat do nebe (Lukášovo evangelium 24,51).


Velikonoce - Ježíšův cíl

Bible ukazuje, že události Velikonoc byly naplněním Ježíšova poselství. Naplnila se jimi proroctví o Ježíšovi, i jeho vlastní předpověď smrti a toho, že vstane z mrtvých (Lukáš 9,22). Skrze smrt na kříži a vzkříšení Ježíš otevřel cestu k Bohu pro všechny, kdo v něj věří. Když šel do Jeruzaléma, věděl, co ho čeká. Věděl, že bude neprávem odsouzen k smrti, „vyhrazenou“ pro nejhorší zloděje a vrahy, a věděl rovněž to, že na to bude sám.
„Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá.“Janovo evangelium 18,37

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.”1. Timoteova 2,5-6

„Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.“Matoušovo evangelium 20,28

„Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.“Lukášovo evangelium 19,10

„Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život – život v plnosti.”Janovo evangelium 10,10

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.”Janovo evangelium 3,16

Tuto poslední větu řekl Ježíš během rozhovoru s předním mužem mezi Židy, Nikodémem. Ježíš mu vysvětluje správný význam „duchovního narození”.

„Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.”Janovo evangelium 3,5.7
„Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.”1. Petrova 3,18
Co je to „druhé narození”? Je to vyznání svých hříchů před Bohem, odvrácení se od nich a přiblížení se k Bohu. Znamená to také změnu myšlení a nasměrování našeho života k následování Ježíše. Věřit v to, co Kristus udělal na kříži, je jediným základem pro smíření se s Bohem a navázaní blízkého a osobního vztahu s Ním.


„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar.”Efezským 2,4-8

„Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí.“ Efezským 1,5-7

Interaktivní kurz

V čem spočívá víra v Ježíše a na čem stojí? Kurz odpovídá na tuto a mnoho dalších otázek a je příležitostí podívat se na svůj život z nového úhlu.

Pokud se chceš více dozvědět o tom, proč přišel Ježíš na tento svět, a osobně jej pocítit ve svém životě, zveme Tě do bezplatného internetového kurzu „Proč Ježíš?“.